OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu Prubnito.cz

 

Prodávající 

Holz Jiří, sídlo: Jungmannova 877/32, Kuřim 664 34 , IČO: 665 68 528
fyzická osoba podnikající od 4.3.1998 , příslušný úřad podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kuřim, 
neplátce DPH .

Obecná ustanovení

-vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně, prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Ochrana osobních dat 

Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná na webu www.prubnito.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím eshopu prubnito.cz nebo emailu prubnito@email.cz nebo telefonu 721 320 140 je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

Dodání  

Zboží ze skladových zásob je obvykle odesláno tentýž či následující pracovní den. 

Kupující je elektronicky informován o odeslání zásilky vč. podacího čísla během 1 pracovního dne od fyzického předání přepravci.

V případě vyprodání skladových či zahraničních zásob, ukončení výroby, dočasné nedostupnosti zboží apod., bude kupující bezodkladně informován. 

Zboží na objednávku ze zahraničí se obvykle dodává v průběhu 14-42 dní.

Platba

Cenu za zboží a poštovné může kupující uhradit na dobírku nebo bezhotovostně - bankovním převodem na účet prodávajícího, č.ú. 670100-2210561948/6210 mBank , nutno zadávat i předčíslí, variabilní symbol nebo titul převodu je číslo objednávky (např.7288).

Doprava  

Dodáváme zboží pouze na území ČR prostřednictvím České pošty, jako doporučenou zásilku vč. sledovacího čísla.

Cena poštovného se řídí aktuálním ceníkem (viz.informace-poštovné).

Záruka 

Záruka na zboží dle platných předpisů v ČR je 2 roky. 

Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady.  

Nevztahuje se na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací či nesprávným skladováním.  

Kupující kontroluje při převzetí obal zásilky a případné poškození reklamuje u dopravce.

 

Práva z vadného plnění (reklamace)

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží 

-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti

Ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady opravou věci 

b) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny

d) na odstoupení od smlouvy

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

Práva z vadného plnění (reklamaci) uplatňuje kupující u prodávajícího: mailem, telefonicky či osobně. Reklamace bude vyřízena dle platných předpisů do 30 dnů

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 14 dnů od odstoupení smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně

nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté pěněžní prostředky jiným způsobem jen

tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve,

než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže odeslání.

Ideální je k pečlivě zabalenému zboží přiložit doklad o koupi.

Prodávají je oprávněn překontrolovat stav vráceného zboží zda nebylo poškozeno.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

"V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou*, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz" 

* Věříme, že tato situace nenastane, neváhejte - kontaktujte nás, vždy se lze domluvit :)